ISO 31000

Risk Yönetim Sistemi

ISO 31000 risk yönetimi standardı işletmelerde etkin bir risk yönetimi için uygulanması gereken şartların tanımlandığı, kamu, özel, ya da sosyal alanda, planlama, yönetim faaliyetleri ve iletişim süreçlerine uygulanabilen , operasyonel verimi, yönetim ve hissedar güvenini arttırmak ve her türlü kayıpları en aza indirgemeyi amaçlayan bir yönetim sistemi standardıdır. Bu uluslararası standart sağlık ve güvenlik performansını pekiştirmede, karar süreci için sağlam bir temel oluşturmada ve tüm alanlarda proaktif yönetimi teşvik etmede yardımcı olur.

Risk, istenen sonuçlara etki edebilecek olumlu veya olumsuz her türlü olayın meydana gelme ihtimalidir. Ortaya çıkabilecek risk durumunda beklenen olaydan sapmalar olabilir, riskin şartlara negatif veya pozitif etkisi olabilir, riskin bir duruma finansal, fiziksel, çevresel gibi pek çok konuda etkileri olabilir veya farklı düzeylerde etkileri de beklenebilir.

Risk Yönetiminin amacı alınan veya istem dışı karşılaşılan bir riskin analizini sağlayıp, sonucunda firmaya saplayacağı yarar veya zararı ölçmek, negatif etkileri kontrol altında tutup, zararı minimuma indirmektir. Risk yönetimi, olası risklerin tehlike ve olası halini almadan, sistemli bir şekilde, muhtemel zararların etkisini en aza indirerek elde bulunan veriler ile yönetilmesidir.

ISO 31000

Faydaları

ISO Belgelendirme Başvuru Formu